UBase Labs

Ship Shooter

Ban Tau Khua, China get out of Vietnam Sea Tham gia Bắn Tàu để thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc khỏi lũ xâm lược Với vai trò là pháo thủ trên ch...